REFUNDACJA 

INFORMACJE OGÓLNE

Pracodawca, posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, zatrudniający młodocianych w zawodach określonych przez marszałka województwa w wykazie zawodów refundowanych, po zawarciu umowy o refundację ma prawo wystąpić z wnioskiem o dokonanie refundacji.

Młodocianemu, w okresie nauki zawodu, przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne – odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Nawet jeśli pracodawca wypłaca młodocianemu wyższe wynagrodzenie, Pomorska WK OHP zrefunduje jedynie stawki minimalnych wynagrodzeń.

 

Uprawnienia niezbędne do szkolenia młodocianych pracowników:

 

POBIERZ: Kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Nie każdy pracodawca  może prowadzić szkolenie zawodowe młodocianych w swoim zakładzie. Instruktor praktycznej nauki zawodu musi posiadać odpowiednie kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z póź. zm.).
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub  w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny. Jeśli osoba szkoląca młodocianych nie posiada tytułu mistrza, wówczas (oprócz przygotowania pedagogicznego) wymagane jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz odpowiedniego (w zależności od rodzaju ukończonej szkoły) stażu pracy w zawodzie, którego instruktor naucza. Instruktorem praktycznej nauki zawodu może być zarówno pracodawca, jak i osoba upoważniona przez pracodawcę.

Krok po kroku – zawarcie umowy o refundację:

Zawarcie umowy o refundację

 

Krok po kroku – wniosek o dokonanie refundacji:

Wniosek o dokonanie refundacji

 

Więcej informacji:

http://www.pomorska.ohp.pl/549-Informacjeoglne.html


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku, ul. Kowalska 1 wynajmie salę ...
Czytaj Dalej
W sobotę 15 czerwca bawiliśmy się po raz kolejny w ...
Czytaj Dalej
W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie obradował coroczny ...
Czytaj Dalej
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział ...
Czytaj Dalej
Najlepsi rolnicy i najlepsze firmy rolno-spożywcze minionego roku zostali dziś ...
Czytaj Dalej
W dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odbył się ...
Czytaj Dalej
Uwaga, ruszył nabór do naszej rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia ...
Czytaj Dalej
Bungalow do wynajęcia: duży pokój z tarasem, łazienka, kuchnia + ...
Czytaj Dalej
3 Maja 2019 roku, pod pomnikiem Jana Kilińskiego w Słupsku ...
Czytaj Dalej
Serdeczne gratulacje dla naszych wspaniałych uczniów z Branżowej Szkoły I ...
Czytaj Dalej