REFUNDACJA 

INFORMACJE OGÓLNE

Pracodawca, posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, zatrudniający młodocianych w zawodach określonych przez marszałka województwa w wykazie zawodów refundowanych, po zawarciu umowy o refundację ma prawo wystąpić z wnioskiem o dokonanie refundacji.

Młodocianemu, w okresie nauki zawodu, przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne – odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Nawet jeśli pracodawca wypłaca młodocianemu wyższe wynagrodzenie, Pomorska WK OHP zrefunduje jedynie stawki minimalnych wynagrodzeń.

 

Uprawnienia niezbędne do szkolenia młodocianych pracowników:

 

POBIERZ: Kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Nie każdy pracodawca  może prowadzić szkolenie zawodowe młodocianych w swoim zakładzie. Instruktor praktycznej nauki zawodu musi posiadać odpowiednie kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z póź. zm.).
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub  w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny. Jeśli osoba szkoląca młodocianych nie posiada tytułu mistrza, wówczas (oprócz przygotowania pedagogicznego) wymagane jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz odpowiedniego (w zależności od rodzaju ukończonej szkoły) stażu pracy w zawodzie, którego instruktor naucza. Instruktorem praktycznej nauki zawodu może być zarówno pracodawca, jak i osoba upoważniona przez pracodawcę.

Krok po kroku – zawarcie umowy o refundację:

Zawarcie umowy o refundację

 

Krok po kroku – wniosek o dokonanie refundacji:

Wniosek o dokonanie refundacji

 

Więcej informacji:

http://www.pomorska.ohp.pl/549-Informacjeoglne.html


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia składa Starszy Cechu Roman Hennig wraz ...
Czytaj Dalej
Chciałam być fryzjerem Dobry fryzjer to rzemieślnik z powołania. W ...
Czytaj Dalej
12 stycznia, jak co roku, odbyła się zabawa choinkowa dla ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, W związku z tym, że początek roku ...
Czytaj Dalej
11 stycznia w Sali Tradycji Słupskiego Cechu odbyła się szczególna ...
Czytaj Dalej
Naszemu Koledze Markowi Rolbieckiemu oraz rodzinie wyrazy głębokiego współczucia i ...
Czytaj Dalej
Wszystkim naszym członkom i sympatykom składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, spokojnych ...
Czytaj Dalej
W dniach 24-27.12 oraz 01.01.2019 r. Biuro Cechu NIECZYNNE 28.12 ...
Czytaj Dalej
Spotkanie ROK W DIALOGU w Pałacu Chodkiewiczów W dniach 4-5 ...
Czytaj Dalej
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci posłanki ...
Czytaj Dalej