ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ:

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o refundację

Wniosek o zawarcie umowy o refundację – co powinien zawierać

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Formularz Informacji de – minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de – minimis

 

Do kompletnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

  • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony, (umowa o pracę w celu praktycznej nauki zawodu w przypadku młodocianych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, w przypadku przyuczenia do pracy czas trwania umowy o pracę wynosi od 3 do 6 miesięcy, w przypadku uczestników OHP może być przedłużony do 22 miesięcy).

 

Pobierz wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej:

Zgoda na przetwarzanie danych

 

  • oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. DO POBRANIA NA GÓRZE STRONY!
    (Dz. U.  z 2007 r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.),
  • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (czyli formularz o pomocy de minimis i oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w przeciągu ostatnich trzech lat, o ile pracodawca takiej pomocy nie otrzymał). DO POBRANIA NA GÓRZE STRONY!

 

Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje!

 

Zmiana danych zawartych w umowie o refundację:

Często w czasie trwania umowy istotne dane dotyczące pracodawcy, takie jak nazwa przedsiębiorstwa czy też numer rachunku bankowego, ulegają zmianie. Pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Komendę Wojewódzką o wszelkich zmianach takich danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ niezgodność danych zawartych w umowie o refundację z danymi wykazywanymi we wnioskach o dokonanie refundacji znacznie wydłuża procedurę wypłaty refundacji.

Każda zmiana danych musi być potwierdzona pisemnie pod rygorem nieważności.

 


 

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2014 roku Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników (treść rozporządzenia w aktualnościach) Pomorska WK OHP informuje, iż nastąpiły zmiany w procedurze ubiegania się o refundację:

 

Termin składania wniosków o zawarcie umowy:

  • od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku (dotyczy młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych)
  • od 1. do 20. dnia każdego miesiąca (dotyczy młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych)

 

UWAGA!!! Wniosek składamy razem z umowami o pracę zawartymi z pracownikami młodocianymi, zgodami na przetwarzanie danych osoby nieletniej i kompletem pozostałych wymaganych dokumentów.
Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku
ul. Dunikowskiego 3, 76-200 Słupsk, tel. 59 843 21 95
ceipm.slupsk@ohp.pl
dla powiatów: Bytów, Chojnice, Człuchów, Lębork, Puck, Słupsk, Wejherowo, m. Rumia.

 

http://www.pomorska.ohp.pl/549-460cd5f914588.html


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku, ul. Kowalska 1 wynajmie salę ...
Czytaj Dalej
W sobotę 15 czerwca bawiliśmy się po raz kolejny w ...
Czytaj Dalej
W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie obradował coroczny ...
Czytaj Dalej
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział ...
Czytaj Dalej
Najlepsi rolnicy i najlepsze firmy rolno-spożywcze minionego roku zostali dziś ...
Czytaj Dalej
W dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odbył się ...
Czytaj Dalej
Uwaga, ruszył nabór do naszej rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia ...
Czytaj Dalej
Bungalow do wynajęcia: duży pokój z tarasem, łazienka, kuchnia + ...
Czytaj Dalej
3 Maja 2019 roku, pod pomnikiem Jana Kilińskiego w Słupsku ...
Czytaj Dalej
Serdeczne gratulacje dla naszych wspaniałych uczniów z Branżowej Szkoły I ...
Czytaj Dalej