WNIOSEK O DOKONANIE REFUNDACJI

Kiedy składać wniosek o dokonanie refundacji:

Podpisanie umowy o refundację stanowi podstawę prawną do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia  i składki ZUS młodocianych pracowników. Umowa określa zasady oraz terminy obowiązujące pracodawcę przy składaniu wniosków o dokonanie refundacji.
Pracodawcy zrzeszeni w cechach składają wnioski za kolejny kwartał natomiast pracodawcy rozliczający się indywidualnie dostarczają wnioski do właściwego CEiPM dotyczące danego półrocza. Zgodnie z umową o refundację każdy pracodawca powinien złożyć wniosek o wypłatę refundacji w ciągu 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Np. Pracodawca składający wniosek o dokonanie refundacji za kwartał od września 2010 r. do listopada 2010 r. powinien dostarczyć dokumenty do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży najpóźniej po 45 dniach licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego tj. od 30 listopada.

 

Wymagana dokumentacja:

Rozporządzenie MPiPS (Dz.U. Nr 77 poz. 518 z póź. zm.) określa, jakie załączniki powinien dostarczyć do OHP pracodawca, aby wniosek o dokonanie refundacji został rozpatrzony pozytywnie.

  • Pierwszym załącznikiem jest „rozliczenie finansowe”. W tym druku pracodawca, zgodnie z listą płac, wyszczególnia wypłacone młodocianym w danym miesiącu kwoty, które podlegają refundacji. Należy pamiętać, że stawki wynagrodzeń, które Pomorska Wojewódzka Komenda OHP refunduje, są określone przepisami. Jeśli pracodawca wypłacił młodocianemu wyższą stawkę wynagrodzenia, we wniosku należy pomniejszyć ją do kwoty, na jaką refundacja może być zrealizowana.
  • Kolejnym załącznikiem jest „oświadczenie o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą”. Pracodawca wykazuje w siedmiowersowej tabeli wszelkie koszty, jakie poniósł w danym miesiącu w związku z zatrudnieniem młodocianych, których dotyczy wniosek.

Oprócz tego do wniosku należy dołączyć:

  • kopie list płac (za miesiące, za które przedsiębiorca ubiega się o refundację) wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez młodocianych (potwierdzeniem może być podpis na liście płac bądź, w przypadku wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe, potwierdzenie przelewu bankowego),
  • kopie deklaracji ZUS – DRA,
  • potwierdzenia dokonania wpłat na ubezpieczenie społeczne (wyłącznie konto „51”)
  • kopie zwolnień lekarskich, jeśli w danym okresie rozliczeniowym pracodawca wypłacił młodocianemu wynagrodzenie chorobowe.

 

Należy pamiętać, że refundacji podlegają tylko wynagrodzenia chorobowe wypłacane ze środków pracodawcy, nie są zaś refundowane zasiłki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę.


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku, ul. Kowalska 1 wynajmie salę ...
Czytaj Dalej
W sobotę 15 czerwca bawiliśmy się po raz kolejny w ...
Czytaj Dalej
W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie obradował coroczny ...
Czytaj Dalej
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział ...
Czytaj Dalej
Najlepsi rolnicy i najlepsze firmy rolno-spożywcze minionego roku zostali dziś ...
Czytaj Dalej
W dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odbył się ...
Czytaj Dalej
Uwaga, ruszył nabór do naszej rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia ...
Czytaj Dalej
Bungalow do wynajęcia: duży pokój z tarasem, łazienka, kuchnia + ...
Czytaj Dalej
3 Maja 2019 roku, pod pomnikiem Jana Kilińskiego w Słupsku ...
Czytaj Dalej
Serdeczne gratulacje dla naszych wspaniałych uczniów z Branżowej Szkoły I ...
Czytaj Dalej