Załącznik nr 1 do uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia Cechu z dnia 02.07.2022r.

Tekst jednolity

S T A T U T
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Słupsku
im płk Jana Kilińskiego
ul. Kowalska 1
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Ust. 1. Cech z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców; Cech posiada osobowość prawną.
Ust. 2 Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ust. 3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz. U. Nr 17 poz.92, z 1997 r. poz. 769 i 770; z 2001 r. nr 129 poz. 1445 ) – zwanej dalszych postanowieniach niniejszego statutu ustawą o rzemiośle, ustaw wymienionych w ust.2, postanowień niniejszego statutu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 2
Ust. 1. Cech prowadzi działalność na terenie powiatów ziemskich Słupsk i Sławno i powiatu grodzkiego Słupsk
Ust. 2. Cech może zrzeszać rzemieślników z pozostałych terenów administracyjnych Rzeczypospolitej Polski.
§ 3
Ust. 1. Cech nosi nazwę:
Cech Rzemiosł Różnych im. płk Jana Kilińskiego w Słupsku.
Ust. 2. Siedzibą Cechu jest:
Słupsk ul. Kowalska 1
Ust. 3. Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Słupsku

II. CELE I ZADANIA CECHU:
§ 4
Ust. 1 Celami Cechu są:
1. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji, w sprawach indywidualnych na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa;
2. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej, socjalnej i gospodarczej;
3. utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
4. wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków cechu;
5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle; w szczególności cech dba o przestrzeganie zasad określonych w § 5 ust. 2 niniejszego statutu.
6. współpraca z organami prowadzącymi szkoły w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła.
7. zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych umożliwiających szkolonej młodzieży uzyskanie jak najwyższego wykształcenia zawodowego i ogólnego.
Ust. 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
1. współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi;
2. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi;
3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych;
4. udzielenie pomocy prawnej oraz prowadzenie doradztwa podatkowego wyłącznie na rzecz członków cechu;
5. przedstawienie właściwym organom terenowym administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań;
6. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji;
7. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych;
8. rozpatrywanie skarg na działalność członków;
9. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników i organizowanie przygotowania zawodowego, poprzez organizacje kursów dokształcających i przygotowujących do egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
10. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych;
11. organizowanie działalności socjalnej i prowadzenie ośrodka wczasowo-kolonijnego;
12. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii;
13. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem środków na działalność statutową;
14. organizowanie pomocy w sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez członków zrzeszonych w Cechu;
15. Zgłaszanie kandydatur przedstawicieli cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI:
§ 5
ust. 1. Członkami cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle:
1. będący osobami fizycznymi, mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z późniejszymi zmianami)
2. przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników
3. inne osoby fizyczne, jeśli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklaracje i zostaną przyjęci do cechu za zgodą Zarządu na czas określony, nie krótszy niż 3 lata
ust. 2. osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo cechu, o ile nie jest członkiem izby rzemieślniczej, a działalność te prowadzi na terenie powiatu, o którym mowa w §2 ust. 1
ust. 3. członkami cechu mogą być wspólnicy spółek cywilnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle
§ 6
Ust. 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji.
Ust. 2. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej.
Ust. 3. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
Ust. 4. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
Ust. 5. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
ust. 6. Osoby, które nabyły członkostwo w cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone niniejszym statutem.
§ 7
Ust. 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.
Ust. 2. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
Ust. 3. Od odmownej decyzji Zarządu, zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 8
Ust. 1. Członkowie mają prawo:
1) korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w §4 statutu,
2) wybierania i wybieralności do organów cechu,
3) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Cechu,
4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,
5) obecności na naradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
6) wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
7) uzyskiwania od organów cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
Ust. 2. Nie ma prawa wybieralności członek cechu który:
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,
3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy.
4) nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
§ 9
Ust. 1. Członkowie Cechu obowiązani są:
1) przestrzegać prawo, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz zakresie szkolenia pracowników młodocianych i przestrzegania zasad bhp, p. poż. i sanitarnych,
5) dbać o jakość świadczonych usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji, w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.
§ 10
Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu
§ 11
Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
1) wystąpienia
2) wykluczenia
3) wykreślenia
4) rozwiązania spółki cywilnej
5) śmierci członka
§ 12
Ust. 1 Członek może wystąpić z Cechu w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi.
Ust. 2 Wypowiedzenie powinno być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej do biura Cechu.
Ust. 3. Za datę wystąpienia członka z Cechu uważa się następny dzień po złożeniu wypowiedzenia
§ 13
Ust. 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
Ust. 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1) popełnienie przestępstwa w związku z wykonywanym rzemiosłem w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
2) umyślne działanie na szkodę Cechu,
3) uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich oraz naruszenia postanowień niniejszego statut.
4) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
5) nie opłaca składek członkowskich przez okres 6 miesięcy
Ust. 3. o wykluczeniu członka orzeka sąd cechowy w trybie określonym w § 38 statutu
§ 14
Ust. 1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
Ust. 2. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.
§ 15
Ust. 1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
Ust. 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
Ust. 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia
Ust. 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania oraz składać wyjaśnienia.
Ust. 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem, w sposób określony w § 21 ust.1 statutu.
Ust. 6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

IV. ORGANY CECHU:
§16
Ust. 1. Organami Cechu są:
A. Walne Zgromadzenie Członków
B. Zarząd
C. Komisja Rewizyjna
D. Sąd Cechowy
Ust. 2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C, D.
Ust. 3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
Ust. 4. Członkowie organów Cechu, o których mowa w ust. 1 pkt. B C D wybierani są przez Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących delegatami w głosowaniu tajnym większością nie mniej niż 50% głosów ważnych plus jeden głos przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby delegatów.
Ust. 5 Jeżeli jednak – mimo dwóch kolejnych głosowań – nie zostanie wyłoniony,któryś z organów Cechu ze względu na brak wymaganej większości, to wówczas Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza trzecie głosowanie, w którym wybór członków tego organu jest dokonywany zwykła większością głosów.
Ust. 6. Walne Zgromadzenie może odwołać członków organów z ust 1 pkt. B, C, D przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów ważnych przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby delegatów.
Ust. 7. W przypadkach losowych skład danego organu, musi być uzupełniony o osobę, która zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej uzyskała największą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu na którym wyłoniono organy cechu
Ust. 8. Kadencja organów cechu trwa najdłużej 4 lata, z zastrzeżeniem wymienionym w § 16 ust 11. Walne Zgromadzenie na którym mają się odbyć wybory zwołuje się najpóźniej na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji dotychczasowych organów.
Ust. 9. kadencja organów cechu rozpoczyna się w następny dzień po dniu w którym dokonano wyboru
Ust. 10. Członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego, może być delegat przez dwie kolejne kadencje.
Ust. 11 Kadencyjność wskazana w §16 ust. 10 może zostać wyłączona w stosunku do członka Zarządu, który po upływie dwóch kadencji został wybrany na Starszego Cechu, oraz w stosunku do Starszego Cechu, który po upływie dwóch kadencji został wybrany na członka Zarządu Cechu.
Ust. 12 Organy cechu podejmują decyzje w drodze uchwały, zarządzenia, wniosku w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że co innego wynika z postanowień statutu.
Ust. 13. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw.

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW:
§ 17
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
§ 18
Ust. 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1).uchwalanie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie członków organów cechu § 16 z ust 1 pkt. B, C, D statutu
3) określanie wysokości składek cechowych oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
5).rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach.
6).udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpieniu z nich,
9) upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu, mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
10) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
12) wybieranie delegatów na zjazdy samorządu rzemiosła,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.
§ 19
Ust. 1. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje zawodowe lub terenowe.
Kandydat na delegata musi mieć 5-letni staż w Cechu.
Ust. 2. Mandat delegata jest ważny na okres nie dłuższy niż 4 lata od daty wyboru
Ust. 3. Delegat traci swój mandat w przypadku:
1) wykluczenia z Cechu
2) wystąpienia z Cechu,
3) wykreślenia
4) zawieszenia w prawach członka na podstawie orzeczenia Sądu Cechowego
5) niepłacenia składki członkowskiej przez okres powyżej 3-ch miesięcy.
Ust. 4. Klucz dot. ilości wyboru delegatów oraz tryb ich wyboru ustala Zarząd Cechu proporcjonalnie do ilości członków cechu zrzeszonych w sekcjach zawodowych lub terenowych.
Ust. 5. Jeśli ilość członków Cechu wynosiła będzie nie więcej niż 150, to można odstąpić od wyboru delegatów i Walne Zgromadzenie zwołać w pełnym składzie członków będących w takiej sytuacji delegatami Walnego Zgromadzenia.
§ 20
Ust. 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu,
Ust. 2. Ponadto Zarząd ma obowiązek podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej
2) 1/2 ogólnej liczby członków Cechu
3) 1/2 delegatów
Ust. 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
Ust. 4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6-ciu tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/2 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
§ 21
Ust. 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich delegatów i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Ust. 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:
1) bilansu i rachunku strat i zysków
2) sprawozdania Zarządu,
3) projektów podstawowych uchwał,
4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5) projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia
Ust. 3. Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej 3-ch miesięcy, należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu i głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.
§ 22
Ust. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
Ust. 2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród delegatów Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
Ust. 3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 23
Ust. 1. Walne Zgromadzeniu zwołane zgodnie z postanowieniami § 21 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części delegatów.
Ust. 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych delegatów Zarząd obowiązany jest – nie później niż w ciągu 14 dni – zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych delegatów.
Ust. 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów ważnych z zastrzeżeniem ust 5.
Ust. 5.Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
Ust. 6. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie delegaci.
§ 24
Ust. 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
Ust. 2.Na żądanie większości obecnych delegatów Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
Ust. 3. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
§ 25
Ust. 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej.
Ust. 2. Cech zawiadamia członków o wysokości składki cechowej, ze wskazaniem podstawy jej obliczenia składki terminów płatności.
Ust. 3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
„Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu” osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, które były członkami Cechu i przeszły na emeryturę lub rentę i nie prowadzą działalności gospodarczej.
Ust. 4. Osoby, posiadające tytuły honorowe mogą brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom na podstawie decyzji zarządu.

B. ZARZĄD CECHU:
§ 26
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
§ 27
Ust. 1. Zarząd składa się z 9-ciu osób, w tym ze Starszego Cechu, 2-ch Podstarszych, sekretarza, 5-ciu członków. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje delegatom.
Ust. 2. Kandydat do Zarządu Cechu musi posiadać co najmniej 10-letni staż członkowski w Cechu
Ust. 3. Kandydat na Starszego Cechu musi mieć co najmniej 15-letni staż członkowski w Cechu.
Ust. 4. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.
Ust. 5. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2-ch Podstarszych i sekretarza
Ust. 6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
§ 28
Ust. 1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.
Ust. 2. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji, organizacji społecznych i gospodarczych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w §18,
3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
4) powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,
5) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura cechu oraz ustalanie wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
6) ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia,
7) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.
8) współpraca z władzami państwowymi i wszystkimi organami samorządowymi.
9) Powoływanie sekcji terenowych i zawodowych należy do właściwości Zarządu
10) zatrudnianie dyrektora Biura Cechu oraz pozostałych pracowników biura
11) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz ustalanie wynagrodzeń Dyrektorów Szkół Cechowych i innych prowadzonych przez Cech jednostek organizacyjnych.
12) Uchwalanie statutów prowadzonych przez Cech szkół i zakładów.
13) Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności Cechu, prowadzonych przez Cech szkół i jednostek organizacyjnych.
§ 29
Ust. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Ust. 2. Między posiedzeniami Zarządu decyzje dot. istotnych spraw dla Cechu podejmuje Starszy Cechu.
Ust. 3. Podjęte decyzje Starszy Cechu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Ust. 4. Na wniosek komisji rewizyjnej powinno się odbyć posiedzenie Zarządu w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 30
Ust. 1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy i pełni on funkcję przewodniczącego posiedzenia zarządu
Ust. 2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamia są wszystkich członków Zarządu.
Ust. 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura z głosem doradczym.
Ust. 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego posiedzenia zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
Ust. 5. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd
§ 31
Ust. 1. Starszy Cechu jest członkiem Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu jeżeli statut nie stanowi inaczej
Ust. 2. Uprawnienia Starszego Cechu:
1) Reprezentuje Cech na zewnątrz,
2) Kieruje bieżącą działalnością Cechu w okresie między posiedzeniami Zarządu
3) Podejmuje decyzje dot. funkcjonowania Biura Cechu w uzgodnieniu z dyrektorem biura.
4) Zwołuje posiedzenia Zarządu
5) Rozstrzyga sprawy sporne, występujące między członkami Zarządu.
6) Wykonuje uchwały Zarządu w zakresie zleconym mu do bezpośredniego wykonania.
7) Jest bezpośrednim przełożonym dyrektora biura cechu.
8) Podczas nieobecności Starszego Cechu, funkcję tą spełnia wyznaczony przez niego Podstarszy Cechu.

C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 32
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
§ 33
Ust. 1. Komisja rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród delegatów na okres kadencji Zarządu.
Ust. 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem.
Ust. 3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza na najbliższym posiedzeniu komisji.
§ 34
Ust. 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu – Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium, członkom zarządu
5) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Ust. 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa uchwalony przez nią regulamin.

D. SĄD CECHOWY
§ 35
Sąd cechowy jest organem orzekającym o odpowiedzialności dyscyplinarnej członków cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
§ 36
Ust. 1. Sąd Cechowy składa się z 7 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród delegatów Cechu
Ust. 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem.
Ust. 3. Sąd cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu sądu.
§ 37
Ust. 1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.
Ust. 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
§ 38
Ust. 1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
1) upomnienie
2) naganę
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na określony czas
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat.
5) wykluczenie.
6) zawieszenie w prawach członka na okres do 4 lat
Ust. 2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
Ust. 3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.
Ust. 4. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
Ust. 5. Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE
§ 39
Ust. 1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin – tworzą sekcje terenowe.
Ust. 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła – tworzą sekcje zawodowe.
Ust. 3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe.
Ust. 4 Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w ust. 1 i 2
Ust. 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu.
1) Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę.
2) Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
Ust. 6. Do zadań sekcji należy:
1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań rzemiosła.
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła.
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów.
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze.
Ust. 7. Wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu w uzgodnieniu z Zarządem.
Ust. 8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu
Ust. 9. Szczegółowe zasady i tryb pracy sekcji określa regulamin uchwalany przez sekcje.
VI KOMISJE ZARZĄDU CECHU
§ 40
Ust. 1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać komisje.
Ust. 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
Ust. 3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.
Ust. 4. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
Ust. 5. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.
Ust. 6. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji – określa Zarząd Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU.
§ 41
Ust. 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników, środki uzyskane z dzierżaw oraz inne wpływy.
Ust. 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność.
Ust. 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Zarząd Cechu i kieruje się uchwałami Walnego Zgromadzenia.
Ust. 4. Walne zgromadzenie ustala co roku wysokość rocznej składki na Izbę Rzemieślniczą

VIII. BIURO CECHU
§ 42
Ust. 1. Dyrektor Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
Ust. 2. Zarząd powołuje Dyrektora Biura wyłonionego w konkursie ogłoszonym w środkach masowego przekazu.
Ust. 3. Dyrektor Biura Cechu jest zatrudniany na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontraktu menedżerskiego i zwalniany przez Zarząd Cechu.
Ust. 4. Dyrektor biura organizuje pracę biura oraz przestrzega prawa powszechnie obowiązującego oraz stanowionego przez uprawnione organy Cechu, Dyrektor Biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Ust. 5. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Biura Cechu.
Ust. 6. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora Biura Cechu uchwałą Zarządu, Zarząd Cechu może zatrudnić na podstawie umowy–zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej lub kontraktu menedżerskiego jednego z członków Zarządu.
Ust. 7. W przypadku podjęcia uchwały określonej w ust 6. umowę w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych nawiązuje dwóch członków Zarządu, w tym Starszego lub Podstarszego cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU
§ 43
Ust. 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu lub innego upoważnionego członka Zarządu Cechu. Cech może być reprezentowany przez dyrektora Biura Cechu w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa.
Ust. 2 Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu łącznie z Podstarszym Cechu lub dyrektorem biura Cechu. W przypadku nieobecności Starszego Cechu, Podstarszy Cechu łącznie z członkiem zarządu lub Dyrektorem Biura Cechu, każdorazowo umocowani uchwałą zarządu Cechu Rzemiosł Różnych.
Ust. 3. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 44
Ust. 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Ust. 2. Terminy i sposób odwołania określa § 7 ust. 3
Ust. 3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

XI. LIKWIDACJA CECHU
§ 45
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby delegatów.


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

14 kwietnia 2024 r. Cech wraz z Branżą Fryzjerską zorganizowali ...
Czytaj Dalej
Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom dużo zdrowia, miłości, ...
Czytaj Dalej
W dniach od 27 do 29 grudnia biuro Cechu będzie nieczynne. Zapraszamy 2 ...
Czytaj Dalej
Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Pedagodzy i Pracownicy szkoły! Koleżanki i Koledzy! ...
Czytaj Dalej
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Zbigniewa Szycy odbędą się w sobotę 9 ...
Czytaj Dalej
Drodzy Rzemieślnicy, 28 sierpnia od godz. 9.30 do 14.30 w ...
Czytaj Dalej