Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Świeszynie

REGULAMIN

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
„RZEMIEŚLNIK” W ŚWIESZYNIE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Świeszynie należącego do Cechu Rzemiosł Różnych im. płk. J. Kilińskiego w Słupsku, ul. Kowalska 1, 76-200 Słupsk, NIP 8390015509.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy dzierżawy.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich dzierżawców oraz gości Ośrodka Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Świeszynie.
4. Dzierżawca musi być zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku i regularnie opłacać składki członkowskie. Wykreślenie z listy członków Cechu automatycznie kończy umowę dzierżawy.
5. Z Ośrodka mogą korzystać Dzierżawcy oraz ich goście.
6. Dzierżawcy zobowiązują się do eksploatacji domku / bungalowu zgodnie z jego przeznaczeniem – na cele rekreacyjne. Zabrania się wynajmu komercyjnego i podnajmowania osobom trzecim.
7. Stawki opłat za dzierżawę domku / bungalowu w Ośrodku każdorazowo określa umowa dzierżawy.
8. Korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych na terenie Ośrodka nie wymaga dodatkowych opłat.
9. Kierowcy pojazdów poruszających się̨ po terenie Ośrodka obowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności dostosowując odpowiednio prędkość pojazdu do 20 km/h oraz zachować szczególną ostrożność przy wjazdach i wyjazdach z miejsc postojowych.
10. W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Ośrodka stosuje się̨ odpowiednie przepisy obowiązujące na terenie Gminy Miastko.

Regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze Cechu oraz na stronie internetowej www.cech.slupsk.pl
Rozdział 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIERŻAWCÓW ORAZ GOŚCI

1. Dzierżawcy oraz goście przebywający w Ośrodku Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Świeszynie zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, niniejszego regulaminu, ciszy nocnej, zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad współżycia społecznego.
2. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00.
3. Segregacja odpadów obowiązuje wszystkich dzierżawców oraz gości ośrodka Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Świeszynie.
4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
5. Rodzice/Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki.
6. Korzystanie z placu zabaw oraz ogniska przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod opieką dorosłych.
7. Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.
8. Zabrania się zakłócania porządku i spokoju na terenie Ośrodka.
9. Cech zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu Ośrodka osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się w sposób agresywny i wulgarny.
10. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności należy zgłaszać do Gospodarza Ośrodka lub Biura Cechu niezwłoczne po ich stwierdzeniu.
11. Zarząd Cechu może wystosować pisemne upomnienie do dzierżawcy za nieprzestrzeganie regulaminu Ośrodka.
12. Zarząd Cechu za nagminne i rażące nieprzestrzeganie regulaminu Ośrodka może wypowiedzieć umowę dzierżawy zgodnie z warunkami umowy.

Rozdział 3. DZIERŻAWA BUNGALOWU / DOMKU

1. Dzierżawcy zobowiązani są zgodnie z umową do dbania o powierzone mienie, tj. o domek lub bungalow wraz z otoczeniem, tj. tarasem, balkonem lub terenem zielonym przynależącym do nieruchomości.
W przypadku domku dzierżawca ma obowiązek dbać o teren 2m dookoła domku.
2. Dzierżawcy zobowiązują się dbać o czystość i porządek na terenie Ośrodka, uporządkować we własnym zakresie teren zielony przynależący do nieruchomości po okresie zimowym w szczególności uprzątnąć liście, gałęzie itp. przed rozpoczęciem sezonu letniego.
3. Zarząd Cechu raz w roku przed rozpoczęciem sezonu przeprowadza inspekcję dotyczącą stanu zagospodarowania terenu wokół bungalowu / domku. Dzierżawca zostanie powiadomiony listownie o wszelkich zastrzeżeniach.
4. Zabrania się wycinki i przycinania drzew bez uzgodnienia z Zarządem Cechu.
5. Pozostałe warunki dzierżawy zgodnie z umową.

Rozdział 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CECHU

1. Cech nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w bungalowach i domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.
2. Cech nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące po stronie niezależnych dostawców, spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu itp.
3. Cech nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia czy utratę samochodu lub innego pojazdu zaparkowanego na terenie Ośrodka oraz mienia w nich pozostawionego.
4. Cech zobowiązany jest do zapewnienia dzierżawcom oraz gościom bezpiecznych warunków do wypoczynku, niezwłocznego usuwania awarii, stałego dostępu do wody i prądu.
5. W Ośrodku zatrudniony jest Gospodarz Ośrodka, który wykonuje czynności zwykłego zarządu mieniem, zapewnia przestrzeganie niniejszego regulaminu, utrzymuje w należytym porządku części wspólne oraz szlaki komunikacyjne.
6. Bezpośrednim przełożonym Gospodarza Ośrodka jest Starszy Cechu.
7. Gospodarz Ośrodka wykonuje prace wyłącznie na polecenie Starszego Cechu.
Rozdział 5. OGNISKO

1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska jest w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku Gospodarz Ośrodka.
2. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
3. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
4. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren wokół ogniska.
5. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
6. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub zaleceń przeciwpożarowych.
7. Organizator ogniska zobowiązany jest zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
8. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
9. Zabrania się wrzucania do paleniska i palenia śmieci, materiałów plastikowych, odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
10. Przy organizowaniu spotkań przy ognisku po godzinie 22.00 należy unikać głośnej muzyki i zachowań zakłócających ciszę nocną.
11. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególnych przypadkach interwencją Policji, Straży Leśnej, Gminnej, a także wiązać się z odpowiedzialnością karną.
Rozdział 6. INFORMACJE DODATKOWE

1. Brama wjazdowa jest zamykana w godzinach 21.00 – 7.00.
2. Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest parkingiem niestrzeżonym.
3. Pozostawienie pojazdu na terenie Ośrodka jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych. Posiadacz pojazdu pozostawionego w innym niż dopuszczalne miejscu, obowiązany jest do jego niezwłocznego usunięcia – na wezwanie Gospodarza Ośrodka lub innej uprawnionej osoby.
4. Zakazuje się na terenie Ośrodka rozbijania namiotów oraz innych obiektów rekreacyjnych bez uzyskania zgody Zarządu Cechu.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zakazuje się używania na ciągach pieszo-jezdnych pojazdów typu: kłady, meleksy, elektryczne hulajnogi, rowerki elektryczne oraz innych pojazdów niż pojazdy zarejestrowane w rozumieniu prawa o ruchu drogowym. Zakaz nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów napędzanych siłą mięśni.

Niniejszy Regulamin został uchwalony w dniu 20.06.2023 r.
Uchwałą Zarządu Cechu Nr 4/2023

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Świeszynie wchodzi w życie
z dniem 20 czerwca 2023 roku.

Dzierżawca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

14 kwietnia 2024 r. Cech wraz z Branżą Fryzjerską zorganizowali ...
Czytaj Dalej
Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom dużo zdrowia, miłości, ...
Czytaj Dalej
W dniach od 27 do 29 grudnia biuro Cechu będzie nieczynne. Zapraszamy 2 ...
Czytaj Dalej
Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Pedagodzy i Pracownicy szkoły! Koleżanki i Koledzy! ...
Czytaj Dalej
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Zbigniewa Szycy odbędą się w sobotę 9 ...
Czytaj Dalej
Drodzy Rzemieślnicy, 28 sierpnia od godz. 9.30 do 14.30 w ...
Czytaj Dalej